google

  księgowość, księgowy, biuro księgowe

  Kursy walut 18.06.2018
  1 USD
  3.7003
  0.0081
  1 EUR
  4.2887
  0.0085
  1 CHF
  3.7130
  0.0074
  1 GBP
  4.9003
  0.0005
  1 RUB
  0.0584
  -0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Amerykańskie standardy rachunkowości, czyli US GAAP

  Amerykańskie standardy rachunkowości, czyli US GAAPW dobie globalizacji, coraz więcej przedsiębiorców w Europie sporządza sprawozdania finansowe w oparciu o sprawdzone i skuteczne standardy rachunkowości, wywodzące się ze Stanów Zjednoczonych. Dla wielu, dotychczas nieznanych firm, mogą być przepustką do międzynarodowego sukcesu biznesowego i szansą uzyskania dostępu do amerykańskich rynków kapitałowych. Aby pozyskać niezbędną wiedzę w tym zakresie, warto wziąć udział w profesjonalnym szkoleniu z US GAAP.

  US GAAP, czyli co?

  US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) to księgowość oparta na amerykańskich standardach rachunkowości, której cechą charakterystyczną jest ewidencja i prezentacja różnych zdarzeń gospodarczych, w sposób ściśle zorientowany na inwestorów oraz potrzeby rynku kapitałowego.

  Zasady US GAAP tworzone są przez Radę Standardów Rachunkowości Finansowej (Financial Accounting Standards Board – FASB) i wykorzystywane są między innymi przez spółki, notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz prywatne przedsiębiorstwa.

  Współcześnie, coraz więcej krajów europejskich dopuszcza możliwość sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w oparciu o zasady ściśle określone przez amerykańskie standardy rachunkowości, czyli US GAAP.

  US GAAP – dlaczego są tak ważne?

  US GAAP odnoszą się do anglosaskiego modelu rachunkowości, a więc do podejścia ekonomicznego i jednocześnie zorientowanego na ryzyko obrotu gospodarczego.

  Akceptacja zasad, tworzonych przez Radę Standardów Rachunkowości Finansowej wiąże się między innymi z tym, że:

  • coraz więcej europejskich firm sporządza własne sprawozdania finansowe, które są zgodne ze standardami US GAAP;
  • przygotowywanie sprawozdań finansowych, w oparciu o US GAAP umożliwia spółkom wejście na Nowojorską Giełdę Papierów Wartościowych, a także daje szansę dostępu do wielu innych amerykańskich rynków kapitałowych;
  • regulacje US GAAP są bardzo wnikliwe i zawierają stosunkowo mało alternatywnych rozwiązań;
  • amerykańskie standardy rachunkowości obejmują swoim zasięgiem sektor publiczny oraz niektóre gałęzie przemysłu.

  Szkolenie z US GAAP – dla kogo?

  Szkolenie z US GAAP to doskonała propozycja dla osób, które na co dzień są odpowiedzialne za przygotowywanie sprawozdań finansowych lub, które chcą poszerzać dotychczas poznane techniki rachunkowości o standardy amerykańskie, praktykowane przez największe światowe korporacje.

  Szkolenia, skierowane są między innymi do:

  • dyrektorów finansowych,
  • członków kadry kierowniczej,
  • głównych księgowych,
  • pracowników działów księgowości,
  • pracowników działów finansowych,
  • analityków,
  • doradców inwestycyjnych,
  • doradców finansowych,
  • inspektorów kredytowych,
  • innych osób, które posiadają wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, zainteresowanych zagadnieniami, związanymi z US GAAP.

  Co ważne, szkolenia z amerykańskich standardów rachunkowości, przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które znają podstawowe procedury księgowe oraz zasady podwójnego zapisu. Warsztaty, prowadzone są w języku angielskim.

  Szczegółowe informacje na temat profesjonalnych szkoleń z US GAAP można znaleźć na stronie internetowej: http://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/us-gaap-warsztaty%2C13/.

  Program szkolenia z US GAAP

  Programy szkoleń z US GAAP obejmują wiele modułów o zróżnicowanej tematyce, dzięki czemu każdy uczestnik kursu może pozyskać kompleksową wiedzę na temat amerykańskich zasad i technik rachunkowych.

  Profesjonalne programy szkoleń, oferowane przez najlepsze placówki w Polsce to kilkudniowe warsztaty, które obejmują kilka modułów. Każdy uczestnik szkolenia z US GAAP może wybrać blok tematyczny, który w największym stopniu odpowiada jego potrzebom lub zainteresowaniom.

  Programy szkoleń z amerykańskich standardów rachunkowości, obejmują zazwyczaj zajęcia stacjonarne, pracę własną w domu oraz testy, sprawdzające postępy w nauce.

  Po zakończeniu cyklu warsztatów, każdy uczestnik kursu przystępuje do egzaminu, po którego zdaniu otrzymuje prestiżowy dyplom.

  Najważniejsze korzyści, związane ze szkoleniem US GAAP

  Każdy, kto zdecyduje się wziąć udział w szkoleniu:

  • posiada umiejętności praktycznego wykorzystania zaawansowanych zasad i technik amerykańskich standardów rachunkowości;
  • potrafi samodzielnie dokonać oceny poszczególnych metod ewidencyjnych oraz zapisów w księgach rachunkowych, a także zastosować je w praktyce;
  • potrafi samodzielnie analizować i interpretować sprawozdania finansowe oraz związane z nimi informacje, które w znacznym stopniu mogą wpłynąć na sukces przedsiębiorstwa;
  • posiada poszerzone umiejętności samodzielnego radzenia sobie z wyzwaniami, które pojawiają się podczas praktycznego stosowania US GAAP.

  Co otrzymują uczestnicy szklenia?

  Profesjonalne szkolenie z US GAAP składa się z modułów, które poparte są licznymi przykładami, sesjami pytań i odpowiedzi, a także pracą własną w domu. Uczestnicy warsztatów otrzymują materiały zarówno w języku polskim, jak i angielskim, które składają się z części teoretycznej (streszczenie najważniejszych zagadnień, dotyczących amerykańskich standardów rachunkowości) oraz praktycznej (zestaw testów wraz z ich rozwiązaniami).

  Przebieg szkolenia z US GAAP

  W przykładowym programie szkolenia przewidzianych jest osiem jednodniowych modułów, jednak każdy uczestnik warsztatów ma również możliwość wyboru pojedynczych bloków tematycznych.

  W trakcie przerw pomiędzy poszczególnymi zajęciami, można samodzielnie uczyć się w domu i rozwiązywać testy online z wiedzy o US GAAP. Co ważne, w przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub problemów, związanych z zadaniami domowymi, każdy uczestnik kursu ma możliwość skontaktowania się z wykładowcą drogą e-mailową.

  Moduły szkoleniowe

  Kompleksowy program szkolenia składa się z ośmiu modułów.

  Moduł A jest wprowadzeniem do US GAAP. W ramach tego bloku tematycznego, uczestnicy zapoznają się z przepisami prawnymi i podstawowymi pojęciami, związanymi z amerykańskimi standardami rachunkowości, a także mogą m.in. poznać krótką historię raportowania finansowego, stosowaną w USA oraz dowiedzieć się więcej na temat źródeł i hierarchii standardów US GAAP.  Wykładowcy prezentują również sprawozdania finansowe, sporządzane według amerykańskich standardów oraz przekazują wiedzę z zakresu rzeczowych aktywów trwałych.

  Moduł B to blok tematyczny, dotyczący takich aspektów związanych z rachunkowością, jak długoterminowe kontrakty budowlane, przychody firmy, wartości niematerialne, zapasy, a także pozycje nadzwyczajne, korekta błędów i zmiany w polityce księgowej.

  Moduł C, związany jest z tematyką szeroko rozumianego leasingu, jego klasyfikacją w ujęciu operacyjnym lub finansowym, podatkiem odroczonym oraz zyskami i stratami warunkowymi.

  W ramach modułu D, wykładowcy poruszają tematy łączenia spółek czy wyceny wartości godziwej.

  Moduł E, pozwala uczestnikom szkolenia z US GAAP pozyskać wiedzę, dotyczącą zysku na akcję, rachunku przepływów pieniężnych, a także sprawozdawczości segmentowej.

  Moduł F to m.in. takie tematy, jak papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, ujęcie księgowe jednostek stowarzyszonych, przedsięwzięcia typu joint venture, zadłużenie długoterminowe oraz instrumenty pochodne, czyli derywaty.

  W ramach modułu G, uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę z zakresu transakcji w walucie zagranicznej, uczą się metod ich przeliczania, sprzedaży jednostek zależnych i złożonych struktur grup kapitałowych.

  Ostatni z bloków tematycznych – moduł H to warsztaty z księgowego ujęcia kosztów świadczeń pracowniczych, płatności w formie akcji, standardowych formularzy dla KPW. W trakcie zajęć omówione zostają również zbieżności z MSSF oraz zostaje powtórzona wiedza do egzaminu końcowego – uczestnicy kursu muszą rozwiązań kilka przykładowych zadań z tematów, omawianych podczas warsztatów.

  Tagi:

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.