google

  księgowość, księgowy, biuro księgowe

  Kursy walut 18.01.2019
  1 USD
  3.7694
  0.0079
  1 EUR
  4.2964
  0.0089
  1 CHF
  3.7917
  -0.0004
  1 GBP
  4.8773
  0.0305
  1 RUB
  0.0567
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Organizacja

  • Konfederacja Przedsiębiorstw Finansowych

  Konfederacja Przedsiębiorstw Finansowych - logo

  Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce została powołana do życia w dniu 27 października 1999 roku przez grupę największych firm branży pośrednictwa finansowego w Polsce. Przedsiębiorstwa te, w odpowiedzi na pojawiające się potrzeby regulacji rozwijającego się niezwykle dynamicznie rynku kredytów konsumenckich, dokonały trafnej decyzji o wyborze najwłaściwszej formuły reprezentacji swoich interesów – związku pracodawców.

  Formuła ta została uznana za jest najkorzystniejszą ze względu na uprawnienia tej organizacji przewidziane w art. 16 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami), która daje możliwość opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków pracodawców. Ponadto organy władzy i administracji państwowej oraz organy samorządu terytorialnego obowiązane są zapewnić organizacjom pracodawców wykonywanie w/w uprawnień, na równych prawach ze związkami zawodowymi.

  Organy władzy i administracji państwowej honorują powyższe uprawnienia Konferencji, co umożliwia skuteczne włączenie się Konferencji w proces kształtowania prawa mającego wpływ na warunki funkcjonowania przedsiębiorstw branży kredytów konsumenckich.

  Podstawowym zadaniem, jakie postawiono przed powołaną do życia organizacją samorządu pracodawców, było podjęcie szeregu działań dla umacniania wiarygodności firm skupionych w KPF i całej branży, reprezentowanie interesów KPF wobec organów władzy i administracji państwowej oraz związków zawodowych, współpraca z organizacjami i instytucjami finansowymi, w tym z organizacjami międzynarodowymi.

  Inicjatorem powstania KPF, jako medium pozwalającego na identyfikację wspólnych problemów oraz reprezentujące członków wobec wszelkich organów władzy i instytucji był Komitet Założycielski, w skład którego weszli: profesor Wojciech Żurawik, ówczesny Prezes Zarządu PKO ‑ Towarzystwo Finansowe, Pan Mariusz Łukasiewicz - Prezes Zarządu Lukas S.A. oraz Pan Sylwester Cacek - Prezes Zarządu Dominet S.A.

  Członkami założycielami KPF były głównie firmy pośrednictwa finansowego, w tym największą grupę w pierwotnej strukturze członkowskiej stanowiły niezależne firmy prywatne, ponadto były w niej bankowe firmy finansowe, firmy z udziałem kapitału zagranicznego, bank.

  Skład członkowski w KPF, w niewielkiej części, jednak zmieniał się w okresie pięciu lat funkcjonowania. Zmiany te wynikały w sposób naturalny ze zmian zachodzących na rynku, konsolidacji branży, zmiany profilu działania części z założycielskich firm członkowskich.

  Pięcioletnie doświadczenia udziału Konferencji w pracach legislacyjnych polskiego parlamentu stanowi o wypracowaniu wewnętrznych, skutecznych procedur postępowania, stanowiąc o bardzo pozytywnym dorobku w historii jej działalności, spełniając w tej kwestii bardzo wysokie wymagania swoich Członków.

  W tym obszarze, jednym z najistotniejszych wydarzeń dla naszej branży było wejście w życie Ustawy o kredycie konsumenckim. Przedstawiciele Konferencji uczestniczyli w procesie legislacyjnym, na wszystkich jego etapach podczas prac w sejmowej i senackiej komisji prawa europejskiego, broniąc zapisów wyrażonych we wspólnym stanowisku.

  Dotychczas, poza opisaną już wyżej ustawą o kredycie konsumenckim, Konferencja bardzo aktywnie i skutecznie uczestniczyła w procesie legislacyjnym, dotyczącym nowelizacji prawa bankowego w zakresie outsorcingu, tajemnicy bankowej, obrotu wierzytelnościami bankowymi, a także zmian w prawnych regulacjach dotyczących ochrony konsumenta, czy związanych z systemami argentyńskimi, oraz innymi istotnymi dla branży regulacjami. Profesjonalizm KPF został doceniony i potwierdzony przez Przewodniczącego Komisji Europejskiej, który stwierdził w swoim liście referencyjnym między innymi: „Jako Przewodniczący Podkomisji Nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie niektórych ustaw, wyrażam uznanie dla Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Związkowi Pracodawców za aktywne i profesjonalne uczestniczenie w pracach kierowanej przeze mnie Podkomisji” i dalej również, co dla nas najistotniejsze Pan Przewodniczący stwierdza: „Uwagi i propozycje Konferencji w znacznej mierze zostały uwzględnione w uchwalonej ustawie”.

  Wobec dynamicznego rozwoju rynku finansowego w Polsce, a tym samym rosnącej liczby problemów związanych z funkcjonowaniem tychże przedsiębiorstw, Konferencja podjęła w roku ubiegłym działania mające za zadanie skonsolidować w ramach związku jeszcze bardziej reprezentatywne grono członków. Walne Zebranie członków w dniu 16 grudnia 2003 r. uchwaliło Uchwałę Programową określającą oczekiwany zakres podmiotowy Konferencji oraz nowe cele i zadania Konferencji. Obecnie podjęto aktywne działania mające doprowadzić do realizacji postanowień Uchwały Programowej.

  Członkowie KPF stwierdzili w przywołanej uchwale, iż niezbędnym warunkiem skutecznego reprezentowania interesów firm branży kredytów konsumenckich jest rozszerzenie bazy członkowskiej Konferencji, która powinna zrzeszać przedsiębiorstwa i instytucje, których podstawową działalnością jest udzielanie, lub pośredniczenie w udzielaniu kredytów i pożyczek konsumpcyjnych, oraz przedsiębiorstwa oferujące usługi dodatkowe towarzyszące lub będące wynikiem udzielania kredytów i pożyczek konsumpcyjnych.

  Przywołana Uchwała Programowa z całą pewnością rozpocznie nowy etap w działalności Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, a jednocześnie wyznacza nową jakość w podejściu do rynku kredytów konsumpcyjnych, uznając skonsolidowanie środowiska przedsiębiorstw szeroko rozumianego rynku consumer finance nie tylko za istotne, ale również za niezbędne dla jego pozytywnego, zrównoważonego rozwoju.

  Więcej na www.kpf.pl

  Powrót do listy
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.