Artykuł Dodaj artykuł

Zmiany w księgowości w 2017 roku

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w ustawie o rachunkowości, które najprawdopodobniej zaczną obowiązywać w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2017 roku. Do zmian tych powinni przygotować się wszyscy przedsiębiorcy, bowiem dotyczą one prowadzonej przez nich księgowości.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w ustawie o rachunkowości, które najprawdopodobniej zaczną obowiązywać w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2017 roku. Do zmian tych powinni przygotować się wszyscy przedsiębiorcy, bowiem dotyczą one prowadzonej przez nich księgowości.

Zmiana limitu dla małych podatników

Zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, osoby fizyczne, spółki cywilne lub jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, mogą stosować uproszczoną księgowość, na podstawie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej - 1 200 000 euro. Księgi można prowadzić w formie tradycyjnej, papierowej lub z wykorzystaniem dedykowanych programów komputerowych, np. aplikacji RAKS.

W przyszłym roku najprawdopodobniej zwiększy się limit przychodu zobowiązujący przedsiębiorców do prowadzenia tzw. pełnej księgowości, w ramach ksiąg rachunkowych. Ma on wynieść aż 2 000 000 euro, a przeliczany będzie na złotówki po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Zdaniem ustawodawcy ułatwi to wykonywanie działalności gospodarczej przez kilka tysięcy przedsiębiorców. Zaoszczędzą oni także na kosztach obsługi księgowej. Będą mogli skorzystać między innymi z chmur obliczeniowych, takich jak chmura RAKS, dającej swobodę używania modułów księgowych i programu do fakturowania z dowolnego miejsca, przy założeniu, że użytkownik będzie miał dostęp do sieci internetowej.

Ustalanie kosztu wytworzenia produktu

Prowadząc księgowość firmową, należy zwrócić uwagę również na inne nowelizacje ustawy. Dla małych jednostek bardzo ważną zmianą jest to, że będą one mogły ustalać koszt wytworzenia produktu bez konieczności analizowania stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych. Takie uproszczenie było dotychczas dostępne tylko dla jednostek niepoddających swych sprawozdań finansowych badaniu przez biegłego rewidenta.

Małymi jednostkami będą przy tym uznawane podmioty, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

  1. 17.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu uzyskanej na koniec roku obrotowego.
  2. 34.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy.
  3. 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Ewidencja leasingu

Znowelizowany art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości daje możliwość stosowania uproszczonych zasad rachunkowości w ewidencji umów leasingu, również dla jednostek sektora finansów publicznych. Do końca 2016 roku jest to możliwe wyłącznie dla jednostek gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego.

Nowe terminy inwentaryzacji

W  ustawie o rachunkowości doprecyzowano, jakich należy dopełnić terminów przeprowadzenia inwentaryzacji. Musi ona być zrealizowana na ostatni dzień roku obrotowego, co ma szczególnie duże znaczenie dla jednostek sektora finansów publicznych. Obecnie z przepisów jednoznacznie wynika, że jedynie inwentaryzacja drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda może być przeprowadzana na inny, np. wcześniejszy dzień niż dzień bilansowy.

Podobne artykuły