Prezentacja firmy Napisz do firmy ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI

OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI

Ogólnopolskie Centrum Edukacji Samorządu i Administracji powstało z myślą o świadczeniu usług dla jednostek samorządu terytorialnego, administracji publicznej oraz przedsiębiorstw państwowych i komunalnych oraz prywatnych przedsiębiorców, w zakresie organ


Szkolenia na zlecenie dostosowywane są do indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań Klientów. Przed realizacją każdego z projektów dokonujemy wnikliwej analizy potrzeb szkoleniowych, poznajemy charakter przedsiębiorstwa/instytucji oraz jego strukturę organizacyjną. Badania nasze przeprowadzamy między innymi na podstawie:

• konsultacji
• ankiet
• kwestionariuszy
• testów wiedzy

Dzięki współpracy z wykwalifikowaną kadrą wykładowców oraz trenerów/praktyków szkolenia na zlecenie oceniane są na bardzo wysokim poziomie zarówno merytorycznym, jak i organizacyjnym.

Szkolenia na zlecenia realizujemy w formie:

• seminaryjno – warsztatowej
• treningów i konsultacji

Są one prowadzone:

• w formie wykładu połączonego z prezentacją przykładów, studium przypadków, symulacją komputerową, dyskusją oraz sesją pytań
• metodą interaktywną wykorzystując: gry symulujące realne sytuacje zawodowe i pozazawodowe, dyskusje grupowe, analizę własnych zachowań i stanów psychicznych

Zakres tematyczny szkoleń:

Gospodarka i rozwój

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej przed polskimi przedsiębiorcami i administracją publiczną stanęło wiele szans i zagrożeń, którym musi sprostać. Tylko optymalne strategie i planowanie inwestycji daje możliwość rozwoju. Świadczymy usługi szkoleniowe m.in. w zakresie:

• Partnerstwa publiczno-prywatnego
• Planowania i gospodarowania przestrzennego
• Projektów inwestycyjnych – planowania i realizacji
• Rozwoju regionalnego i lokalnego oraz współpracy regionalnej
• Zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
• Zarządzania strategicznego
• Pomocy społecznej
• Pożytku publicznego
• Promocji gminy, miasta, regionu – warsztaty budowania strategii promocji
Produkcja i logistyka

• Lean Manufacturing – nowoczesne zarządzanie produkcją
• Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
• Zarządzanie transportem
• Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie

  
Prawo

Nowe regulacje prawne dotyczące poszczególnych dziedzin życia społecznego
jak również wymogi dostosowania się do nich powodują konieczność ciągłego zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu nowych przepisów. Proponujemy Państwu szkolenia m.in. z zakresu:

• Kodeksu postępowania administracyjnego
• Krajowych procedur administracyjnych
• Kompetencji i odpowiedzialności urzędnika administracji publicznej
• Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego
• E – administracji – obowiązki podmiotów publicznych w zakresie informatyzacji, nowe uregulowania prawne
• Nowego prawa zamówień publicznych
• Planowania i realizacji inwestycji budowlanych
• Realizacji robót budowlanych wg FIDIC
• Prawnych uwarunkowań funkcjonowania polskiej administracji
• Zmian w Kodeksie pracy
• Zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce
• Czasu pracy kierowców po zmianach
• Zasad funkcjonowania związków zawodowych
• Zmian w prawie ochrony środowiska
• Gospodarki odpadami
• Ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
• Dostępu do informacji publicznej
• Prawa spółek w praktyce
• Nadzoru, kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów w spółkach kapitałowych
• Prawnych i ekonomicznych aspektów zawierania umów
• Archiwizacji dokumentacji w państwowych jednostkach organizacyjnych
 Zarządzanie / Marketing

Organizacja w jakiej funkcjonuje administracja publiczna wymaga szerokiej wiedzy i umiejętności zarządzania oraz kreowania jej wizerunku. Wszechstronny pakiet kompetencji, jakie musi posiadać każdy pracownik, gwarantuje skuteczność funkcjonowania i rozwój firmy. Proponujemy Państwu następujące tematy szkoleń:

• Kierownik jako lider skutecznego zespołu
• Komunikacja w zespole
• Zarządzanie zasobami ludzkimi
• Projektowanie i wdrażanie systemu ocen pracowniczych
• Proces wartościowania stanowisk pracy
• Etykieta i protokół dyplomatyczny w biznesie
• Savoir – vivre urzędnika
• Zarządzanie stresem
• Efektywne zarządzanie czasem
• Zmiana w organizacji  - skuteczne zarządzanie procesem
• Teoria i praktyka sukcesu w sprzedaży
• Relacje z klientem w strategii skutecznej sprzedaży
• Marketing w budowaniu wartości regionu
• Profesjonalna asystentka/sekretarka
• Zarządzanie biurem
• Profesjonalna obsługa klienta, radzenie sobie z trudnym klientem
• Wizerunek urzędu i urzędnika
• Wystąpienia publiczne – techniki profesjonalnej prezentacji
• Skuteczne zarządzanie zespołem pracowników
• Skuteczne negocjacje w biznesie
• Szkolenia jako inwestycja w rozwój pracowników
• Telemarketing – warsztaty efektywnej sprzedaży przez telefon
• Public relations


   
Unia Europejska

Integracja Polski z Unią Europejską wyzwoliła konieczność poszerzenia umiejętności
i kwalifikacji w następujących dziedzinach:

• System funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
• Prawo regionalne i samorządowe Unii Europejskiej
• Urzędnik polski wobec prawa Unii Europejskiej
• Przygotowanie projektów i wniosków aplikacyjnych w ramach funduszy strukturalnych
• Zarządzanie projektem współfinansowanym z funduszy unijnych
• Kontrola i audyt projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej
• Studium wykonalności projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej
• Ewaluacja projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej
• Klastry i konsorcja eksportowe – nowe formy grupowych przedsięwzięć eksportowych dofinansowanych ze środków publicznych
• Finansowanie potrzeb inwestycyjnych gminy z funduszy strukturalnych
 Finanse publiczne / Finanse przedsiębiorstw

W odpowiedzi na zmieniające się przepisy w obszarze finansów publicznych oraz zawiłości i problemy związane z zarządzaniem finansami w przedsiębiorstwie proponujemy szkolenia m.in. z zakresu:

• Analizy finansowej
• Analizy opłacalności projektów inwestycyjnych
• Zarządzania kosztami i wynikiem finansowym w przedsiębiorstwie
• Finansów publicznych
• Nadzoru oraz kontroli nad prawidłowym wykorzystaniem środków publicznych
• Dyscypliny finansów publicznych oraz odpowiedzialności za jej naruszenie
• Audytu wewnętrznego
• Podatków w praktyce
• Budżetowania, sprawozdawczości finansowej oraz rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego
• Strategii finansowania jednostek samorządu terytorialnego
• Planowania oraz tworzenia budżetu zadaniowego

Konsultacje poszkoleniowe

Aby w pełni sprostać Państwa wymaganiom i oczekiwaniom proponujemy osobom uczestniczącym w szkoleniach organizowanych przez Ogólnopolskie Centrum Edukacji Samorządu i Administracji bezpłatne konsultacje poszkoleniowe. Za naszym pośrednictwem prelegenci odpowiedzą na Państwa pytania z zakresu merytorycznego zrealizowanego szkolenia, w którym brali Państwo udział.

Uczestniczymy i pomagamy we wdrażaniu pomysłów i rozwiązań wypracowanych w trakcie zajęć, a Trener jest osobą pozwalającą zainicjować zmiany i jako osoba z zewnątrz może spojrzeć na wiele problemów z innej perspektywy.

Konsultacje poszkoleniowe dają naszym Klientom pewność, iż włożony czas i pieniądze nie zostały zmarnowane.