Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Humansoft Corax - oprogramowanie dla firm
ksiegowosc.org id33192 00.00 PLN 5 5

Humansoft Corax - oprogramowanie dla firm

Podgląd
Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi ksiegowosc.org!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

LautaSoft

Piękna 13
85-303 Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 52348 28 25
kom.: 783 975 833
faks: 52348 28 25
e-mail: biuro@lautasoft.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:

humansoft Corax jest to program do kompleksowej obsługi całego przedsiębiorstwa z funkcjonalnością, która pozwala:

- zarządzać gospodarka magazynową
- prowadzić sprzedaż oraz zakupy towarów i usług (również w walucie)
- tworzyć programy lojalnościowe i akcje promocyjne
- zarządzać serwisem i usługami
- zautomatyzować przebieg procesów produkcyjnych
- zarządzać relacjami z klientami
- prowadzić małą lub pełną księgowość
- zarządzać finansami oraz środkami trwałymi firmy
- prowadzić kadry i generować listy płac (max. obsługa pracowników - do 200)
- obsługiwać cykliczne, seryjne wystawianie dokumentów

A ponadto umożliwia:

- pracę w sieci on-line (zdalne pulpity) lub off-line z wykorzystaniem maksymalnie pracy na 10 stanowiskach klienckich
- Współpracę z aplikacją mobilną i sklepem internetowym

Program wykorzystuje bezpieczną, wydajną i stabilną bazę danych - MS SQL Server.

humansoft Corax współpracuje z urządzeniami fiskalnymi (drukarki, kasy fiskalne), wagami elektronicznymi, czytnikami kodów kreskowych i kart magnetycznych oraz kolektorami danych –. Współpracuje również z zewnętrznymi programami: „Płatnik”, „Celina”, systemem „Zamówień Internetowych – ZELMART” służącym do prowadzenia sklepu internetowego oraz systemem klasy CRM - OKAY CRM.

humansoft Corax to jeden spójny system, który tworzy kilkanaście modułów wspomagających funkcjonowanie poszczególnych obszarów działalności małej i średniej firmy.

Pakiet podstawowy

Stanowiący główny moduł programu, odpowiedzialny jest za dostarczenie wsparcia w obszarze zarządzania gospodarką materiałową, dystrybucją, zamówieniami własnymi i obcymi, sprzedażą towarów i usług, zakupami, promocjami a także kartotekami kontrahentów, artykułów, pracowników i innych podmiotów.

Wybrana funkcjonalność Pakietu Podstawowego

- Obsługa wszystkich dokumentów biorących udział w procesie sprzedaży towarów i usług oraz ich zakupu
- Definiowanie grup kontrahentów i grup asortymentowych
- Możliwość przypisania kontrahentowi poziomów cen, zestawu rabatów, form i terminu płatności, limitu kredytu, akwizytora, trasy, oddziałów kontrahenta i osób do kontaktu
- Kontrola limitu kredytu kupieckiego oraz warunków płatności kontrahenta
- Możliwość podziału artykułów na typy: produkt, usługa, pozycja księgowa oraz rodzaje: towar, wyrób, surowiec/materiał, odpad
- Alfanumeryczny symbol artykułów o definiowalnym formacie
- Podstawowe jednostki miary wraz z możliwością wskazania jednostek pomocniczych
- Rozbudowane analizy przy każdym kontrahencie i artykule
- Obsługa dowolnej liczby magazynów (gospodarka magazynowa)
- Obsługa dokumentów magazynowych (dokumenty P, R, MM oraz arkusze spisu z natury)
- Zestawienia ilościowo-wartościowe: stanów magazynowych na dowolny dzień, rozchodów i przychodów poszczególnych towarów za dowolny okres
- Zestawienia ilościowo-wartościowe - stanów magazynowych na dowolny dzień, rozchodów i przychodów poszczególnych towarów za dowolny okres
- Obsługa dowolnej ilości kas i rachunków bankowych
- Ścisła kontrola stanu należności i zobowiązań
- Możliwość rozliczania zaliczek, przedpłat, nadpłat, kompensowanie dowolnych dokumentów
- Możliwość sporządzania poleceń przelewu, not odsetkowych, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald

Obsługa akwizycji

Moduł przeznaczony dla przedsiębiorstw posiadających sieć przedstawicieli handlowych oczekujących od systemu wsparcia w procesie zarządzania i motywowania pracowników pracujących w terenie.

Wybrana funkcjonalność rozwiązania – Obsługa akwizycji

- automatyczne powiązanie dokumentów kontrahenta z obsługującym go akwizytorem
- naliczanie prowizji na podstawie obrotów akwizytora lub zapłaconych dokumentów
- możliwość przypisania kontrahentowi trasy oraz organizowanie dowozu towarów do klienta
- automatyczne drukowanie dla kierowców listy faktur oraz zbiorczego zestawienia towarów.

Plany transakcji

Moduł dedykowany firmom świadczącym stałe, comiesięczne usługi.

Wybrana funkcjonalność rozwiązania – Plany transakcji

- automatyczne generowanie i drukowanie serii dokumentów sprzedaży
- możliwość tworzenia w systemie dowolnej ilości planów transakcji – schematów generowania dokumentów
- automatyczna aktualizacja stanu rozrachunków z klientami po wygenerowaniu dokumentów
- praktyczny komunikator przypominający wskazanym użytkownikom o dacie generowania i drukowania dokumentów

Środki trwałe

Moduł dedykowany komórkom firmy, które zarządzają środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Wybrana funkcjonalność rozwiązania – Środki trwałe

- Możliwość ewidencjonowania i umarzania środków trwałych, niskocennych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych
- Prowadzenie niezależnej amortyzacji bilansowej i podatkowej
- Amortyzacja środków trwałych metoda liniową lub degresywną, amortyzacja jednorazowa
- Amortyzacja środków trwałych używanych sezonowo
- Aktualizacja wyceny wartości środków trwałych
- Możliwość opracowania planu amortyzacji na aktualny rok obrachunkowy
- Automatyczne księgowanie umorzeń w Księdze handlowej lub Książce Przychodów i Rozchodów

System lojalnościowy

Moduł pozwala firmie na pełną obsługę informatyczną programu lojalnościowego. Udostępnia nowoczesne narzędzia pozwalające przedsiębiorstwu utrzymać lub zwiększyć dotychczasową sprzedaż, a także wesprzeć proces budowania i pielęgnowania lojalności klientów firmy.

Posiada bogatą funkcjonalność pozwalającą utworzyć w systemie program lojalnościowy oparty na naliczaniu i gromadzeniu punktów z wykorzystaniem kart elektronicznych.

Umożliwia zdefiniowanie warunków naliczania punktów z zastosowaniem różnych sposobów punktacji dla poszczególnych towarów.

Naliczanie punktów może odbywać się na podstawie ilości zakupionego towaru, jego wartości netto lub brutto. Możliwe jest również zastosowanie mieszanego sposobu naliczania punktów, tj. opracowania globalnego systemu naliczania punktów od wartości nabytych towarów, a także zdefiniowania towarów z punktacją liczoną od zakupionej ilości.

Udostępnia również możliwość wymiany zgromadzonych punktów na prezenty oraz aktualizacji ilości posiadanych przez klienta punktów.

Prowadzi ewidencję prezentów rejestrując przyjmowane i wydawane gratis.

Dostarcza różnorodnych zestawień i raportów pozwalających na przykład uzyskać informacje na temat ilości zebranych punktów przez posiadacza karty oraz ilości wydanych dla niego prezentów.

Jest w pełni zintegrowany z pozostałymi opcjami systemu humansoft Corax, a w szczególności z częścią handlowo-magazynową.

Zarządzanie kontaktami

Moduł ten, wspomaga firmę w obszarze kontaktów z klientami, umożliwiając gromadzenie danych związanych z kontrahentami oraz późniejsze ich przetwarzanie. Uzyskane z systemu informacje na temat historii kontaktów z klientami, dają przedsiębiorstwu rzetelne podstawy do prowadzenia rzeczowych rozmów handlowych, zwiększających efektywność pracy działu odpowiedzialnego w firmie za sprzedaż i marketing. Szybka i kompetentna obsługa wpływa z kolei na wzrost zadowolenia Państwa klientów i zachęca do dalszej współpracy.

Wybrana funkcjonalność rozwiązania – Zarządzanie kontaktami

- możliwość precyzyjnego opisania kontrahenta oraz uzgodnionych warunków współpracy
- możliwość podpięcia pod kontakt dokumentów związanych z obsługą klienta, takich jak oferta, zamówienie, faktury sprzedaży
- możliwość powiązania z kontaktem zewnętrznych plików, np. graficznych, Excel, Word
- przeglądanie, modyfikacja i wydruk podpiętych pod kontakt dokumentów i plików
- sporządzanie własnych notatek na temat kontaktu z klientem
- silne mechanizmy filtrowania danych umożliwiające szybki dostęp do pełnych i aktualnych danych klienta oraz historii kontaktów z firmą

Produkcja

Moduł dedykowany przedsiębiorstwom produkcyjnym dostarczający im specjalistycznego wsparcia informatycznego automatyzującego przebieg procesów produkcyjnych.

Wybrana funkcjonalność rozwiązania – Produkcja

- automatyzacja wszelkich czynności związanych z rozchodem surowców na produkcję oraz z przychodem na magazyn wyrobów gotowych
- automatyczne tworzenie dokumentów zapotrzebowania na surowce mechanizmy pozwalające wyprodukować wyrób, dokonać jego demontażu i zwrotu surowców na magazyn
- ewidencjonowanie odpadów powstałych w trakcie produkcji
- możliwość wskazania w definicji wyrobu jako składnika – surowca wraz z listą ewentualnych zamienników oraz usługi
- przypisanie wyrobom kilku technologii/receptur
- możliwość określenia indywidualnych parametrów poszczególnym pozycjom zlecenia produkcyjnego, takich jak: receptura, ilość, termin wykonania, data rozpoczęcia, data zakończenia zlecenia
- całkowita realizacja zlecenia produkcyjnego albo pojedynczej pozycji lub dowolnej ilości wybranych pozycji
- wycena wyrobu obliczana w cenie ewidencyjnej, jak i wg ceny zakupu składników
- różnorodne raporty i zestawienia umożliwiające sprawowanie kontroli nad prowadzonymi zleceniami produkcyjnymi, a także planowanie produkcji

Księga handlowa

Moduł oferuje silne wsparcie informatyczne dla działów zajmujących się prowadzeniem pełnej księgowości.

Wybrana funkcjonalność rozwiązania – Księga handlowa

- Plan kont z trzypoziomową analityką
- Dowolna ilość dzienników
- Nieograniczona ilość jednocześnie otwartych okresów
- Możliwość rozpoczęcia roku obrachunkowego w dowolnym okresie
- Możliwość dołączania na każdym poziomie analityki kartotek: kontrahentów, pracowników, urzędów, właścicieli, magazynów oddziałów, wyrobów, zleceń usługowych, produkcyjnych, centr kosztowych, grup artykułów, grup artykułów i kontrahentów
- Obsługa kont pozabilansowych i centr kosztowych
- Automatyczne przenoszenie dokumentów pochodzących z części handlowo-magazynowej oraz list płac z modułu „Kadry i Płace HR” i amortyzacji z modułu „Środki trwałe”
- Całkowita automatyzacja procesów księgowań
- Kontrola wskazanych do księgowania dokumentów pod względem rachunkowym i bilansowym
- Możliwość wstępnego automatycznego dekretowania dokumentów
- Automatyczne przeksięgowanie kosztów z rodzajowych na układ kalkulacyjny
- Symulacyjne sporządzanie wszelkich zestawień, np. zestawienia obrotów i sald, obroty konta - na bazie zadekretowanych lecz nie zaksięgowanych dokumentów
- Generator sprawozdań umożliwiający definiowanie dowolnych sprawozdań księgowych w tym m.in. : „Bilansu”, „Rachunku wyników”, „Rachunku przepływów pieniężnych - Cash Flow
- Generator deklaracji PIT5 i CIT2

Kadry i płace HR

Kadry i płace HR – to szybkość i łatwość w wykonywaniu wszelkich czynności, którymi na co dzień zajmuje się dział odpowiedzialny za prowadzenie kadr i rachubę płac.

Wybrana funkcjonalność rozwiązania – Kadry i Płace HR

- Możliwość samodzielnego definiowania własnych składników płacowych oraz ich formuł obliczeniowych
- Automatyczny proces naliczania płac uwzględniający różne systemy wynagradzania: akord, płaca godzinowa, prowizja a także systemy mieszane
- Ewidencjonowanie umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło oraz naliczanie na ich podstawie wynagrodzenia
- Możliwość podziału pracowników na grupy płacowe i tworzenie dla nich odrębnych list płac
- Automatyczne wyliczanie stażu pracy
- Automatyczne generowanie i drukowanie przelewów dla pracowników
- Możliwość wyeksportowania przelewów do banku
- Automatyczne księgowanie listy płac w Księdze handlowej lub Książce Przychodów i Rozchodów
- Rejestracja i kontrola stanu urlopów
- Mechanizm przypominający o wygasaniu daty ważności: badań lekarskich, szkoleń BHP, umów o pracę itp.
- Kompletna sprawozdawczość wewnętrzna firmy w zakresie danych kadrowych i płacowych, wszystkie potrzebne zestawienia, wydruki i raporty: wydruk listy płac, kart wynagrodzeń, zaświadczenia o zarobkach, zatrudnieniu i średnich dochodach pracownika, karty pracy, umowa o pracę, świadectwo o pracy, lista pracowników itp.
- Generator deklaracji: PIT2, PIT4, PIT11, PIT8A, PIT8B, PIT11/8B, PIT 12
- Współpraca z programem „Płatnik”

Import wyciągów bankowych

Moduł pozwala w zupełności zastąpić ręczny proces wprowadzania wyciągów do systemu całkowitą jego automatyzacją. Wszystkie wyciągi bankowe mogą zostać zaimportowane do systemu. Dotyczy to zarówno wyciągów zarejestrowanych w PLN jak również w walucie. Automatyzacja tych czasochłonnych czynności ograniczona zostaje do uruchomienia jednej opcji, która wygeneruje w systemie odpowiednie dokumenty BP i BW.

Moduł „Import wyciągów bankowych” zalicza się do tej grupy rozwiązań funkcjonalnych, których posiadanie przynosi firmie natychmiastowe korzyści w postaci:

- Szybkości rejestracji i przetwarzania danych, którymi w tym przypadku są jedne z najważniejszych informacji dotyczących kondycji finansowej firmy
- Wiarygodność danych, czyli eliminacja wszelkich pomyłek i błędów podczas automatycznego importu wyciągów
- Oszczędność czasu pracowników, którzy dzięki automatyzacji swojej pracy zyskają czas na wykonywanie nowych zadań

Obecnie moduł umożliwia import transakcji realizowanych przez System Identyfikacji Masowych Płatności banku ING (SIMP), Pekao SA (Pekao BIZNES 24), BRE BANK SA (BreSOK iBre), PKO BP (iPKO Biznes), BGŻ

Obsługa walut

Obsługa walut – to rozwiązanie przeznaczone dla przedsiębiorstw prowadzących transakcje handlowe w walucie, oczekujących od systemu rozwiązań, które umożliwią im sprawne rejestrowanie dokumentów w walucie, prowadzenie walutowych kas i kont bankowych oraz rozrachunków z kontrahentami zagranicznymi.

Wybrana funkcjonalność rozwiązania – Obsługa walut

- Możliwość rejestracji dokumentów w walucie, takich jak: oferta, zamówienie od klienta, zamówienie do dostawcy, faktury eksportowe, importowe, dokumenty SAD, faktury sprzedaży (WDT), faktury zakupu (WNT)
- Prowadzenie walutowych kas i kont bankowych oraz rozrachunków w walucie
- Automatyczne wyliczanie różnic kursowych i automatyczne księgowanie ich w Księdze Handlowej
- Generowanie deklaracji statystycznej INTRASTAT oraz deklaracji VAT-UE
- Współpraca z programem CELINA

Serwis i usługi

Serwis i usługi – doskonałe narzędzie pracy dla każdej firmy, świadczącej wszelkie usługi materialne również te rozłożone w czasie np. usługi budowlane, instalacyjne oraz dla firm prowadzących usługi serwisowe związane z naprawami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi.

Wybrana funkcjonalność rozwiązania – Serwis i usługi

- możliwość zarejestrowania przedmiotu zlecenia usługowego oraz kojarzenia z nim dokumentów rozchodu wewnętrznego materiałów, faktury sprzedaży oraz faktur obcych
- przypisanie pracownika odpowiedzialnego za wykonanie zlecenia serwisowego
- możliwość dokonania z poziomu zlecenia serwisowego rozchodu materiałów (dokument RW) oraz rejestracji kosztów robocizny i usług
- automatyczne fakturowanie zlecenia wg wybranego sposobu fakturowania usług i użytych do naprawy materiałów
- tworzenie bilansu poszczególnych zleceń usługowych i serwisowych
- silne mechanizmy filtrowania danych pozwalające uzyskać informacje na temat terminów realizacji zleceń usługowych i serwisowych oraz sprawować kontrolę nad ich realizacją

Książka Przychodów i Rozchodów

Książka Przychodów i Rozchodów – to rozwiązanie dla małych podmiotów gospodarczych prowadzących księgowość w oparciu o Książkę Przychodów i Rozchodów.

Wybrana funkcjonalność rozwiązania – Książka Przychodów i Rozchodów

- Automatyczne przenoszenie i księgowanie dokumentów pochodzących z części handlowo-magazynowej oraz list płac z modułu „Kadry i Płace HR” i amortyzacji z modułu „Środki trwałe”
- Możliwość definiowania własnych zestawień w oparciu o dane z księgi
- Definiowanie dodatkowych kolumn w księdze
- Generator deklaracji PIT5 i PIT5L

OrangeSquid

Zestaw przyjaznych narzędzi informatycznych służących Państwu do modelowania systemu humansoft Corax. Pozwalają dostosować program do potrzeb przedsiębiorstwa charakterystycznych dla jego branży i jego nietypowych wymagań. Dzięki nim Państwa firma będzie mogła modyfikować wydruki dokumentów i raportów do swoich wymagań oraz tworzyć zupełnie nowe schematy wydruków.

Może również doposażyć kartoteki systemu (kartoteki kontrahentów, pracowników i artykułów) w dodatkowe pola, które przechowywać będą dowolne informacje istotne dla Państwa firmy, a następnie używać je na wydrukach i warunkach filtrowania danych.

W zestawie OrangeSquid znajdują Państwo także narzędzia do projektowania graficznego i merytorycznego układu danych wyświetlanych na ekranie. Oznacza to, że każdy użytkownik systemu humansoft Corax może dostosować ten sam widok tabeli do własnych potrzeb usuwając lub dodając do tabeli nowe kolumny z danymi oraz zaprojektować jego układ graficzny. OrangeSquid oferuje Państwu również zaawansowane narzędzia – funkcje prywatne – umożliwiające rozszerzanie istniejącej już w systemie funkcjonalności o dodatkowe rozwiązania, które mogą powstać na Państwa życzenie.

Inne produkty firmy