Artykuł Dodaj artykuł

Nowelizacja ustawy o VAT 2010 – wybrane aspekty

Nowelizacja ustawy o VAT, która wchodzi w życie od 1 stycznia 2010 r. podyktowana jest koniecznością dostosowania polskiego porządku prawnego do zmienionych przepisów wspólnotowych w zakresie następujących zagadnień:

Nowelizacja ustawy o VAT, która wchodzi w życie od 1 stycznia 2010 r. podyktowana jest koniecznością dostosowania polskiego porządku prawnego do zmienionych przepisów wspólnotowych w zakresie następujących zagadnień:

- określania miejsca świadczenia usług;
-  zasad składania informacji podsumowujących;
-  zasad zwrot podatku VAT podmiotom zagranicznym.

Zmiany te określane są mianem Pakietu VAT 2010, choć część z nich wejdzie w życie w 2011 i 2015 r. Na gruncie prawa unijnego nowelizacja wprowadza największe zmiany od 1993 r., kiedy to dokonano zniesienia granic celnych i utworzony został jednolity rynek wspólnotowy.

Celem wprowadzenia zmian jest usprawnienie funkcjonowania unijnego rynku wewnętrznego poprzez uproszczenie działania wspólnego systemu VAT. Cel ten realizowany jest przez nowe zasady dotyczące miejsca świadczenia usług, a także uproszczenia i usprawnienia w odzyskiwaniu podatku VAT poniesionego przez podatników w innych państwach członkowskich. Natomiast w zakresie raportowania transakcji wewnątrzwspólnotowych na podatników nałożone zostaną bardziej restrykcyjne obowiązki, których celem jest uszczelnienie systemu i zwalczanie uchylania się od opodatkowania. Poza tym nowelizacja wprowadza kilka innych zmian np. dotyczących zasad rozliczania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów oraz obowiązku podatkowego w imporcie usług.

Z rozwiązań przewidzianych w nowelizacji ustawy dla podatników najważniejsze będą nowe zasady dotyczące miejsca świadczenia usług. Obowiązująca dotychczas zasada ogólna – opodatkowanie w kraju siedziby usługodawcy – zastąpiona zostanie nową regułą generalną, według której miejscem opodatkowania usług świadczonych na rzecz podatników (B2B) będzie kraj, w którym usługobiorca ma siedzibę. Co do zasady w takich przypadkach usługobiorca będzie zobowiązany do rozliczenia podatku VAT przy zastosowaniu tzw. odwrotnego obciążenia (reverse-charge). Od tej zasady zostanie jednak wprowadzonych kilka wyjątków, o których warto pamiętać. Dla usług świadczonych przez podatnika na rzecz ostatecznego konsumenta (B2C) nadal obowiązywać będzie zasada opodatkowania w kraju siedziby usługodawcy.

Bardzo istotną kwestią jest zmiana obowiązków w zakresie raportowania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Nowelizacja wprowadza nowe terminy do składnia Informacji Podsumowujących i nakłada obowiązek uwzględnieniach w tych deklaracjach również usług świadczonych na rzecz podatników, dla których miejscem świadczenia jest kraj siedziby usługobiorcy.

Rewolucyjne zmiany będą dotyczyły zwrotu podatku zapłaconego za granicą. Podatnicy będą składali wnioski drogą elektroniczną w kraju swojej siedziby za pośrednictwem właściwego dla nich urzędu skarbowego.

Wprowadzane na mocy nowelizacji zmiany wpływać będą przede wszystkim na działalność podatników świadczących i nabywających usługi w obrocie międzynarodowym, ale również dokonujących wewnątrzwspólnotowych transakcji towarowych z punktu widzenia nowych obowiązków sprawozdawczych. Znajomość tych zmian jest niezwykle istotna, gdyż niejednokrotnie wymagać będzie wprowadzenia odpowiednich modyfikacji w systemach informatycznych, aby sprostać nowym obowiązkom.

Artykuł został dodany przez firmę