Artykuł Dodaj artykuł

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PODATKAMI przy wykorzystaniu struktur międzynarodowych

Mamy zaszczyt zaproponować Państwu wzięcie udzia­łu w szczególnym wydarzeniu organizowanym przez Eurofinance Training Sp. z o.o. oraz Głównego Partnera Merytorycznego - KPMG jakim jest Konferencja pt.: NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PODATKAMI przy wykorzystaniu struktur międzynarodowych.

Mamy zaszczyt zaproponować Państwu wzięcie udzia­łu w szczególnym wydarzeniu organizowanym przez Eurofinance Training Sp. z o.o. oraz Głównego Partnera Merytorycznego - KPMG jakim jest Konferencja pt.: NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PODATKAMI przy wykorzystaniu struktur międzynarodowych.

Podczas Konferencji uzyskają Państwo wiedzę doty­czącą skutecznych oraz legalnych rozwiązań, które pozwolą efektywnie zoptymalizować wysokość płaco­nych podatków. Omówione zostaną również metody i możliwości wykorzystania przyjaznych systemów po­datkowych czyli Międzynarodowych Rajów Podatko­wych ze szczególnym uwzględnieniem Cypru.

Na organizowaną przez nas Konferencję zaprasza­my szczególnie właścicieli firm oraz członków zarzą­dów, rad nadzorczych, a także doradców prawnych i podatkowych, dyrektorów finansowych, inwestorów, przedstawicieli przedsiębiorstw oraz firm konsultingo­wych.

Powyższa Konferencja to wyjątkowe spotkanie wybitnych Ekspertów-Praktyków, polskiego i międzynarodowego życia gospodarczego. To doskonała okazja do dyskusji nad problemami związanymi z kwestiami optymalizacji podatkowej przy wykorzystaniu innych jurysdykcji po­datkowych i korzystaniu ze struktur międzynarodowych a także wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem Konferencji.

Z wyrazami szacunku,

Kinga Boda - Rybakiewicz
Prezes Zarządu
Karolina Rybus - Przeniosło
Koordynator Konferencji


Prelegenci

Anna Sińczuk - Dyrektor w Departamencie Tax Inter­national KPMG. Zajmuje się doradztwem podatkowym dla wielu polskich i międzynarodowych firm w szcze­gólności w zakresie tworzenia międzynarodowych struktur holdingowych oraz struktur z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych, a także doradztwem doty­czącym transakcji wychodzących, w tym zbycia aktywów, migra­cji własności intelektualnej oraz podatkowych efektów zarządza­nia łańcuchem dostaw. Zapewnia wsparcie dla klientów w zakre­sie cen transferowych i międzynarodowej struktury finansowania przedsiębiorstw.

Marcin Rudnicki - Kieruje Zespołem Podatków Mię­dzynarodowych i Europejskiego Prawa Podatkowego KPMG. Specjalizuje się w projektach z zakresu między­narodowego prawa podatkowego, a także fuzji prze­jęć, głównie w sektorze nieruchomości i dla funduszy private equity. Doradza w zakresie cen transferowych i przy tworzeniu międzynarodowych struktur finansowych. Ostatnio doradzał przy polskich inwestycjach za granicą, w tym leasingu, sprzedaży aktywów, migracji własności intelektualnej i efektywne­go podatkowo zarządzania łańcuchem dostaw.

Maciej Kulawik - Radca Prawny współpracujący z kan­celarią Allen & Overy, A. Pędzich sp. k. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym, w szczególności w zakresie transakcji finansowych, efektywnych podatkowo struk­tur korporacyjnych oraz struktur majątkowych osób fi­zycznych, w zakresie opodatkowania krajowych i mię­dzynarodowych transakcji oraz inwestycji w nieruchomo­ści. Przez 6 lat zdobywał praktyczne doświadczenie w dziale podatko­wym KPMG.

Marek Kanczew - Radca prawny oraz doradca po­datkowy współpracujący z kancelarią Weil, Gotshal & Manges. Doradza spółkom z różnych sektorów gospodar­ki, m.in. z branży finansowej, farmaceutycznej oraz te­lekomunikacyjnej. Uczestniczył w projektach dotyczą­cych zarówno bieżącej obsługi podatkowej przedsię­biorstw, jak i przy przeglądach podatkowych, transakcjach typu M&A oraz wprowadzaniu podmiotów zagranicznych na rynek polski.

Andreas Karasamanis - Prezes Zarządu w Kappa Trust, za­stępca dyrektora w SNORAS Banku Cypru. Posiada sze­roką wiedzę z zakresu międzynarodowego planowania podatkowego, ryzyka akumulacji bogactwa i strategii in­westycyjnych. Ponad 18 lat pracował w sektorze banko­wym jako Regionalny Manager w corporate finance i środowiskach zarządzania operacjami.

 

I DZIEŃ KONFERENCJI

7 GRUDNIA 2011 r. 9.00 – 17.30

PRAWNE ASPEKTY PLANOWANIA PODATKOWEGO W GRUPACH KAPITAŁOWYCH ORAZ INSTYTUCJACH FINANSOWYCH
/Przedstawiciel Kancelarii Allen&Overy/

PLANOWANIE PODATKOWE W PRAKTYCE - czy opty­malizacja podatkowa jest dla każdego?

• cele planowania, parametry na jakie należy zwrócić szczególną uwagę,
• możliwości oraz korzyści wynikające z dobrze opra­cowanej strategii optymalizacji
• legalne zarządzanie podatkami a nadużycia po­datkowe / finansowe
• najczęściej pojawiające się problemy
CASE STUDY
/Przedstawiciel kancelarii Weil, Gotshal & Manges/

WYBRANE ZAGADNIENIA OPTYMALIZACJI PODATKO­WEJ – OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY

• struktury umożliwiające kreowanie aktywa podat­kowego
• struktury holdingowe w tym transakcja „wymiany udziałów” jako optymalizacja podatkowa „wyjścia z inwestycji”
• struktury funduszy inwestycyjnych
• struktury finansowania – „debt pushed down”
• optymalizacja podatkowa a tzw. klauzula obejścia prawa podatkowego
CASE STUDY Interpretacje organów skarbowych w zakresie wykorzystywania optymalizacji podatkowej - orzecznictwo NSA, najbardziej kontrowersyjne spra­wy ostatnich lat
/Przedstawiciel KPMG/

OPTYMALIZACJA PODATKOWA I MOŻLIWOŚCI JEJ ZASTOSOWANIA Z WYKORZYSTANIEM DOŚWIADCZENIA PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI NA CYPRZE W ZAKRESIE:

• prowadzenia spółek – przedstawiciel kancelarii
• finansowania działalności i obsługi bankowej – przedstawiciel międzynarodowego banku
/Przedstawiciel Kappa Trust, panel anglojęzyczny/

II DZIEŃ KONFERENCJI

8 GRUDNIA 2011 r. 9.00 – 15.00

MIĘDZYNARODOWE PLANOWANIE PODATKOWE A DYREKTYWY UE

• obowiązujące przepisy w prawie międzynarodo­wym
• tendencje w zakresie prawa podatkowego w UE przykładowo propozycja Komisji Europejskiej dot. dyrektywy w sprawie CCCTB /wspólna, skonsolido­wana podstawa opodatkowania dot. podatku od osób prawnych/
• możliwości optymalizacji podatkowej w przyszłości
/Przedstawiciel KPMG/

PLANOWANE ZMIANY W POLSKICH PRZEPISACH I ICH KONSEKWENCJE W ZAKRESIE OPTYMALIZACJI PODAT­KOWEJ
/Przedstawiciel KPMG/

PLANOWANE ZMIANY W UMOWACH O UNIKANIU PO­DWÓJNEGO OPODATKOWANIA, ZAWARTYCH PRZEZ POLSKĘ. KONSEKWENCJE W ZAKRESIE OPTYMALIZACJI PODATKOWEJ NA PRZYKŁADZIE TRAKTATU Z CYPREM
/Przedstawiciel KPMG/

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły