Artykuł Dodaj artykuł

Kupno mieszkania w TBS

Czy jest możliwe nabycie mieszkania, gdy jesteśmy najemcami tzw. TBS-ów. Najemcy lokali mieszkalnych będących w zasobach towarzystw budownictwa społecznego tzw. TBS-ów, którzy jednocześnie partycypują w kosztach budowy takich lokali – na mocy stosownych umów – z dniem 11 października 2011 r. mają możliwość kupna wynajmowanych mieszkań po cenie nie niższej od jego wartości rynkowej. Uprawnienie o którym mowa powyżej dotyczy tych lokali, które wybudowano przy wykorzystaniu kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego, na podstawie wniosków złożonych do dnia 30 września 2009 r.

Czy jest możliwe nabycie mieszkania, gdy jesteśmy najemcami tzw. TBS-ów.
Najemcy lokali mieszkalnych będących w zasobach towarzystw budownictwa społecznego tzw. TBS-ów, którzy jednocześnie partycypują w kosztach budowy takich lokali – na mocy stosownych umów – z dniem 11 października 2011 r. mają możliwość kupna wynajmowanych mieszkań po cenie nie niższej od jego wartości rynkowej. Uprawnienie o którym mowa powyżej dotyczy tych lokali, które wybudowano przy wykorzystaniu kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego, na podstawie wniosków złożonych do dnia 30 września 2009 r.

Podstawę prawną – do wprowadzenia zmian w tym zakresie - stanowi ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2011.201.1180). Powodem wprowadzenia zmian było zniesienie istniejącego zakazu wyodrębniania mieszkań na własność w zasobach TBS-ów lub ustanawiania spółdzielczego. własnościowego prawa do lokali mieszkalnych w zasobach spółdzielni mieszkaniowych.

Decyzja o wyodrębnieniu lokali (ustanowieniu odrębnej własności lokalu) należy do kompetencji zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia akcjonariuszy albo walnego zgromadzenia.

Należy jednak pamiętać – dodaje radca prawny Eliza Krause prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego w Poznaniu – iż wyodrębnienie na własność lokali mieszkalnych, znajdujących się z zasobach TBS-ów, nie może nastąpić przed upływem 5 lat od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Zaznaczam też, że o wykupie decyduje prawny właściciel zasobu, a najemcy nie przysługują roszczenia o wykup lokali. Najemcy mogą jedynie skorzystać z opisywanych uprawnień, gdy zostanie podjęta decyzja w sprawie wyodrębnienia na własność lokali.

Kancelaria Radcy Prawnego Eliza Krause specjalizuje się w doradztwie prawnym w obszarze stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w doradztwie prawnym z zakresu prawa pracy oraz problematyki dotyczącej nieruchomości, najmu, własności lokali i gospodarowania nieruchomościami.

Więcej informacji na www.kancelariaek.pl