ksiegowosc

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Artykuł Dodaj artykuł

Szkolenie: Podatek u źródła

Szkolenie ma na celu przedstawienie kluczowych zasad związanych z rozliczeniami międzynarodowymi w aspekcie podatków dochodowych  oraz praktycznych aspektów w zakresie poboru tzw. podatku u źródła, w tym  w aspekcie najnowszych podejść organów podatkowych, planowanych zmian oraz wniosków z Konwencji MLI.  

Akademia LTCA logo
 

Podatek u źródła

TERMIN

26.09.2018

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu przedstawienie kluczowych zasad związanych z rozliczeniami międzynarodowymi w aspekcie podatków dochodowych  oraz praktycznych aspektów w zakresie poboru tzw. podatku u źródła, w tym  w aspekcie najnowszych podejść organów podatkowych, planowanych zmian oraz wniosków z Konwencji MLI.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie obowiązków związanych z wypłatami na rzecz tzw. nierezydentów, w  tym w szczególności w aspekcie oceny, czy w danym przypadku należy pobierać podatek i w jakiej wysokości. Dodatkowo, szkolenie obejmuje omówienie najistotniejszych kwestii związanych z certyfikatami rezydencji oraz problemami praktycznymi m.in. w aspekcie stosowania odpowiednich kursów oraz tzw. ubruttowienia należności.

Dodatkowo, szkolenie obejmuje omówienie szeregu zasad praktycznych związanych z obliczeniem i poborem podatku, obowiązkami informacyjnymi i sprawozdawczymi oraz metodami unikania podwójnego opodatkowania.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest dedykowane dla osób zajmujących się rozliczeniem podatkowym w firmie, jak również dla kadry menadżerskiej odpowiadającej za finanse spółki.


PROGRAM SZKOLENIA
 

1. Konwencja MLI (1 lipca 2018) – nowe otwarcie w zakresie rozliczeń międzynarodowych i opodatkowania dochodów zagranicznych - problemy praktyczne dla polskich podatników.

2. Podatek u źródła – pojęcie oraz podstawowe zasady związane z poborem podatku u źródła, źródła prawa.

3. Znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, znaczenie Modelowej Konwencji OECD oraz Komentarza do Modelowej Konwencji OECD (konstrukcja umów, prawidłowa wykładnia postanowień umów).

4. Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy w CIT i PIT

5. Siedziba i miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:

 • miejsce zamieszkania osoby fizycznej (miejsce zamieszkania w więcej niż jednym państwie,
 • siedziba zarządu osoby prawnej (siedziba zarządu osoby prawnej w innym państwie niż jej siedziba).

6. Zakład w CIT i PIT oraz zakład w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:

 • powstanie zakładu,
 • zasady opodatkowania zakładu (przypisywanie zysków do zakładu),
 • szczególne przypadku zakładów (stałe placówki, budowy, biura),
 • wyłączenie z pojęcia zakładu (niezależni przedstawiciele, maklerzy),
 • prowadzenie działalności poprzez zakład zagraniczny - rozliczenia pomiędzy centralą a zakładem, zasady alokacji przychodów i kosztów.

7. Pojęcie dochodów osiąganych na terytorium RP – przesłanka decydująca o obowiązku pobrania podatku u źródła – zmiany od 1 stycznia 2017 r.

8. Szeroki katalog należności podlegających obowiązkowi pobrania podatku u źródła.

9. Odsetki w ustawie o CIT i PIT, a odsetki w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:

 • odsetki od kredytów i pożyczek,
 • odsetki od zobowiązań handlowych,
 • odsetki karne (odsetki za opóźnienie, odsetki od odsetek),
 • odsetki od kredytów bankowych oraz od finansowania z instytucji finansowych,
 • cash pooling a obowiązek pobrania podatku u źródła.

10. Należności licencyjne w ustawie o CIT i PIT a należności licencyjne w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:

 • definicja należności licencyjnych – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych a CIT i PIT oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • poszczególne rodzaje należności licencyjnych podlegające obowiązkowi pobrania podatku u źródła: (znaki towarowe, know-how, licencje na programy komputerowe, użytkowanie urządzenia przemysłowego, odszkodowania za naruszenie praw autorskich).

11. Instytucja bezpośredniego odbiorcy (beneficial owner) w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania – ryzyka związane z niezastosowaniem klauzuli.

12. Zwolnienie z obowiązku pobrania podatku u źródła od odsetek i należności licencyjnych:

 • implementacja przepisów Dyrektywy Rady 2003/49/WE z 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich,
 • przesłanki skorzystania ze zwolnienia dla odsetek i należności licencyjnych wypłacanych na rzecz podmiotów powiązanych – skutki niespełnienia przesłanek,
 • nowa przesłanka dla zastosowania zwolnienia od 1 stycznia 2017 r. (beneficial owner).

13. Dywidendy w ustawie o CIT i PIT oraz dywidendy w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:

 • dywidenda a inne dochody z tytułu udziału w zysku osób prawnych – m.in. umorzenie udziałów (akcji), wewnętrzne podwyższenie kapitału zakładowego, podział oraz łączenie spółek kapitałowych, majątek otrzymywany w związku z likwidacją osób prawnych,
 • przesłanki zastosowania zwolnienia dla wypłaty dywidend do podmiotów powiązanych – skutki niespełnienia przesłanek do zwolnienia.

14. Podatek u źródła od biletów lotniczych – problemy praktyczne oraz rewolucyjne zmiany wprowadzone od 12 sierpnia 2017 r.

15. Sportowcy i artyści w ustawie o CIT i PIT a sportowcy i artyści w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

16. Wynagrodzenie dyrektorów, członków rad nadzorczych oraz pracowników w ustawie o PIT a wynagrodzenie dyrektorów, członków rad nadzorczych oraz pracowników w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

17. Zakup usług o charakterze niematerialnym w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:

 • usługi niematerialne, a usługi o podobnym charakterze – problemy praktyczne związane z brakiem definicji,
 • usługi niematerialne a zyski z przedsiębiorstw w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • szczególne rodzaje usług niematerialnych ( usługi reklamowe a usługi marketingowe, w tym reklama internetowa, usługi prawne i księgowe, usługi tłumaczeń, pośrednictwo handlowe i finansowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, usługi doradztwa, usługi prawne).

17. Opodatkowanie tzw. zysków z przedsiębiorstwa oraz majątku ruchomego i nieruchomego.

18. Certyfikat rezydencji – problemy praktyczne:

 • znaczenie certyfikatów rezydencji,
 • forma certyfikatów rezydencji – oryginał czy kopia (zmiana podejścia organów podatkowych w zakresie certyfikatów elektronicznych),
 • dane niezbędne dla uznania dokumentu za certyfikat rezydencji / dokumenty nieuznawane za certyfikaty rezydencji,
 • data ważności certyfikatu rezydencji,
 • aktualizacja certyfikatów,
 • ostateczny moment na przedstawienie certyfikatu rezydencji,
 • najnowsze interpretacje organów podatkowych w zakresie certyfikatów rezydencji.

19. Problemy praktyczne związane z poborem podatku u źródła:

 • kurs waluty stosowany do obliczenia wysokości podatku u źródła,
 • pobrany podatek u źródła jako koszt uzyskania przychodu,
 • podatek u źródła a potrącenia i kompensaty,
 • wynajem samochodów za granicą,
 • płatności kartą kredytową oraz płatności dokonywane w Internecie,
 • problem tzw. ubruttowienia,
 • podróże służbowe pracowników a obowiązki związane z poborem podatku u źródła.

21. Obowiązku informacyjne i dokumentacyjne:

 • deklaracja CIT 10 Z / PIT 8AR (data złożenia, wymagane informacje),
 • informacja IFT – 2/2R / IFT – 1/1R (data złożenia, wymagane informacje),
 • pozostałe obowiązki dokumentacyjne i informacyjne (m.in. ORD-U, CIT – 8O).

21. Metody wyłączenia podwójnego opodatkowania – przykłady praktyczne:

 • metoda wyłączenia z progresją,
 • metoda zaliczenia proporcjonalnego,
 • metoda zaliczenia pełnego.

22. Zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
 

KOSZT UCZESTNICTWA

450 PLN + 23% VAT

Cena obejmuje:

 • Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia

GODZINY SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się w godzinach: 10:00-16:00

PROWADZĄCY SZKOLENIE

 • MARCIN ZARZYCKI Partner Zarządzający Kancelarii LTCA Doradca Podatkowy

MIEJSCE KONFERENCJI

Centrum Warszawy
 

KONTAKT I REJESTRACJA >>>