Artykuł Dodaj artykuł

Szkolenie: Podatek CIT 2018/2019

Szkolenie ma na celu omówienie najnowszych zmian w zakresie CIT, jak również planowanych zmian na 2019 r. Szczególną uwagę poświęcimy kluczowym zmianą w 2018 r., tj. tematyce ograniczeń w zakresie zaliczania wydatków do KUP czy wydzielenia źródeł przychodów. W dalszej części omówimy ciągle zmieniające się przepisy w cenach transferowych. Końcowo, wskażemy jakie zmiany czekają nas w 2019 r.  

Akademia LTCA logo
 

Podatek VAT 2018/2019

TERMIN

28.09.2018

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu omówienie najnowszych zmian w zakresie CIT, jak również planowanych zmian na 2019 r. Szczególną uwagę poświęcimy kluczowym zmianą w 2018 r., tj. tematyce ograniczeń w zakresie zaliczania wydatków do KUP czy wydzielenia źródeł przychodów. W dalszej części omówimy ciągle zmieniające się przepisy w cenach transferowych. Końcowo, wskażemy jakie zmiany czekają nas w 2019 r.

Podczas szkolenia, prowadzący przedstawią zmiany podatkowe wskazane w programie szkolenia, jak również wskażą najnowsze podejścia praktyczne i interpretacyjne organów podatkowych oraz sądów administracyjnych. Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy, która pozwoli na bezpieczne rozliczenie podatkowe.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest dedykowane dla osób zajmujących się rozliczeniem podatkowym w firmie, jak również dla kadry menadżerskiej odpowiadającej za finanse spółki.


PROGRAM SZKOLENIA
 

I. Najważniejsze zmiany w CIT w 2018 r. wraz z omówieniem najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych w tym zakresie.

 • Wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.
 • Wprowadzenie nowych zasad zaliczania odsetek do kosztów podatkowych.
 • Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość KUP związanych z umowami o usługi niematerialne oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych w odniesieniu do podmiotów powiązanych.
 • Wprowadzenie tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych
 • Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku.
 • Zmiana zasad w zakresie przekazań nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.
 • Zmiana przepisów umożliwiającego zaliczenie do KUP start z tytuły odpłatnego zbycia wierzytelności
 • Podwyższenie do 10.000 PLN tzw. jednorazowej amortyzacji.
 • Modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC).
 • Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie PGK.
 • Zmiany w zakresie ulgi badawczo – rozwojowej.
 • Podwyższenie limitu dotyczącego stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów.
 • Specjalne strefy ekonomiczne w 2018 r.
 • Inne zmiany – np. publikacja danych największych podatników, zmiany w zakresie zwolnień w PIT, jednorazowa amortyzacja do 100.000 PLN, likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych.

II. Ceny transferowe – omówienie zmian obowiązujących od 2017 r. (m. in. progi dokumentacyjne, zakres dokumentacji, odpowiedzialność).
 

III. Ceny transferowe – omówienie planowanych zmian na 2019 r. w szczególności:

 • Podniesienie progów dokumentacyjnych.
 • Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji i złożenie oświadczenia.
 • Ułatwienia i zwolnienia dokumentacyjne w przypadku dokumentacji grupowej.
 • Ujednolicenie wymogów dokumentacyjnych ze standardami OECD.
 • Wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń, tzw. safe harbours.
 • Kompleksowe uregulowanie zasady ceny rynkowej.
 • Warunki stosowania korekty cen transferowych.
 • Nowoczesne raportowanie cen transferowych.
 • Inne zmiany od 2019 r.

IV. Planowane zmiany w CIT 2019 r. (na etapie projektów)

 • Ulga na „złe długi” w CIT.
 • Likwidacja odrębnego obowiązku powiadamiania o wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu z tytułu zaliczek na poczet sprzedaży ewidencjonowanej na kasie fiskalnej.
 • Likwidacja odrębnego obowiązku powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o wyborze ustalania różnic kursowych na podstawie ustawy o rachunkowości.
 • Likwidacja odrębnego obowiązku powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek.
 • Likwidacja odrębnego obowiązku powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o zawieszeniu działalności gospodarczej.
 • Likwidacja odrębnego obowiązku powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o publicznym udostępnieniu informacji dotyczącej otrzymanych darowizn.
 • Podwyższenie kwoty przychodów uprawniającego do uzyskania statusu małego podatnika z 1,2 mln euro do 2 mln euro.
 • Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln zł.
 • Zwolnienie od podatku dochodowego przychodów uzyskanych od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za szkodę w środku trwałym.
 • Zmiana terminów na dokonanie wyboru sposobu i formy opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów/ przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 • Zniesienie wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka podatnika oraz małoletnich dzieci.

V. Planowane zmiany w CIT 2019 r. (na etapie założeń)

 • Nowa ulga dla przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową.
 • 9% stawka podatku CIT.
 • Wprowadzenie zasady zaliczenia do KUP jedynie 50% wydatków związanych z używaniem samochodów służbowych.
 • Podwyższenie z 20 tys. euro do 150 tys. zł limitu wartości  samochodu osobowego, do którego odpisy amortyzacyjne są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.
 • Możliwość obniżenia przychodu o hipotetyczny (faktycznie nieponiesiony) koszt odsetkowy.
 • Możliwość uwzględnienia wartości zadłużenia (w tym pożyczki) w kosztach uzyskania przychodów z tytułu wniesienia takiego zobowiązania tytułem wkładu do spółki.
 • Jednorazowe rozliczenie całości poniesionej straty, jeżeli nie przekracza ona 5 mln zł w jednym roku podatkowym.

VI. Omówienie bieżących zagadnień związanych z przychodami i kosztami podatkowymi

 • Przychody podatkowe – omówienie regulacji podatkowych oraz najnowszego orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych:
 • przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej – problematyczne aspekty określenia daty wykonania usługi, wydania rzeczy i zbycia prawa majątkowego,
 • zaliczki i przedpłaty a przychód,
 • przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych – moment powstania przychodu,
 • przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
 • przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia (m.in. nieodpłatne poręczenia, członkowie zarządu bez wynagrodzenia),
 • przychody z tytułu refakturowania,
 • zasady dotyczące korygowania przychodów.
 • Koszty podatkowe – omówienie regulacji podatkowych oraz najnowszego orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych:
 • definicja kosztów uzyskania przychodów, koszty bezpośrednie oraz pośrednie, rozliczanie kosztów w czasie,
 • moment rozpoznania kosztu w ujęciu rachunkowym i podatkowym,
 • dokumentowanie poniesionych wydatków – podejście organów podatkowych w zakresie dokumentowania usług niematerialnych.
 • korygowanie kosztów podatkowych.
 • Zagadnienia praktyczne z zakresu CIT (świadczenia na rzecz pracowników, reprezentacja i reklama, różnice kursowe, samochody w działalności).
 • Podatek u źródła (m.in. zakres przedmiotowy, usługi niematerialne, bilety lotnicze, certyfikaty rezydencji, obowiązki informacyjne).

VII. Odpowiedzialność spółki i kardy zarządzającej oraz służb za rozliczenia podatkowe z zakresu CIT (Ordynacja podatkowa / KKS) oraz sposoby jej ograniczenia.

VIII. Najnowsze interpretacje organów podatkowych i orzeczenia sądów administracyjnych z zakresu CIT i PIT.

 

KOSZT UCZESTNICTWA

450 PLN + 23% VAT

Cena obejmuje:

 • Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia

GODZINY SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się w godzinach: 10:00-16:00

PROWADZĄCY SZKOLENIE

 • GRZEGORZ NIEBUDEK Partner Zarządzający Kancelarii LTCA Doradca Podatkowy

MIEJSCE KONFERENCJI

Centrum Warszawy
 

KONTAKT I REJESTRACJA >>>