Koszyk: BRAK

Artykuł Dodaj artykuł

Wyłudzenia podatku VAT, czyli jakie mogą Cię czekać konsekwencje

Wyłudzenia podatku VAT to najpopularniejsze przestępstwa podatkowe w Polsce - stanowią aż 80% wszystkich ujawnionych uszczupleń podatkowych w ciągu ostatnich kilku lat. Budżet państwa, na wyłudzeniach podatku VAT, traci rocznie między 30 a 45 miliardów złotych. 

Wyłudzenia podatku VATWyłudzenia podatku VAT to najpopularniejsze przestępstwa podatkowe w Polsce - stanowią aż 80% wszystkich ujawnionych uszczupleń podatkowych w ciągu ostatnich kilku lat. Budżet państwa, na wyłudzeniach podatku VAT, traci rocznie między 30 a 45 miliardów złotych. To co najmniej tyle, ile wynosi budżet Ministerstwa Obrony Narodowej. Warto wiedzieć, co może spotkać tych, którzy dopuszczają się tego procederu.

Szacuje się, że większość przypadków wyłudzeń to działanie świadome. Choć Ministerstwo Finansów walczy z oszustami podatkowymi, to polscy podatnicy są jednymi z najczęściej wyłudzających podatki w Unii Europejskiej. Średnia luka w VAT dla Unii Europejskiej to 16% wpływów, w Polsce 22%, w już Rumunii 44%, ale za to w Holandii i Finlandii tylko 5%. Niestety, podatki w naszym kraju wyłudzają również obcokrajowcy. Być może dlatego, że jest to dość proste działanie.

Czym jest podatek VAT?

VAT to podatek od towarów i usług, który stanowi główne źródło dochodów budżetu państwa. Podatnik sam oblicza i wpłaca do właściwego urzędu skarbowego podatek. Podatek VAT stanowi, co do zasady, różnicę pomiędzy VAT uzyskanym ze sprzedaży towarów klientom (podatek należny), a VAT zapłaconym przy zakupie towarów (podatek naliczony). VAT jako powszechny podatek obrotowy obciążający tzw. wartość dodaną na każdym etapie produkcji i dystrybucji poszczególnych dóbr (towarów i usług) w Polsce obowiązuje od 1993 roku.

Regulacje prawne dotyczące VAT można podzielić na dwie grupy:

 • przepisy prawa UE – wśród nich najważniejsza jest Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.),
 • przepisy prawa krajowego – najistotniejsze to ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze.

Można wyróżnić pięć głównych form wyłudzeń podatkowych, dotyczące:

 • podatku należnego,
 • podatku naliczonego i zwrotu podatku.

W przypadku pierwszej formy, dotyczącej podatku należnego, najczęściej spotyka się pięć typów wyłudzeń:

 • fikcyjny wywóz - dostawę towaru, który faktycznie nie opuścił kraju, bo został oznaczony jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów lub eksport,
 • pozorna czynność - podatnik deklaruje wewnątrzwspólnotową dostawę towarów lub eksport, wywóz faktycznie następuje, lecz są to towary bezwartościowe, czyli sfałszowany jest przedmiot wywozu i jego wartość,
 • zaniżanie podatku należnego - podatnik deklaruje wykonywanie usług, które są opodatkowane niższą stawką niż powinny być w rzeczywistości,
 • fikcyjne miejsce świadczenia - podatnik fikcyjnie deklaruje, że świadczy usługi za granicą, ale wykonuje na terytorium kraju,
 • fikcyjny brak podmiotowości - deklarowanie obrotu towarami, które nie są objętymi krajowym odwrotnym obciążeniem.

Oszustwa i wyłudzenia dotyczące podatku naliczonego wiążą się z istotą konstrukcji tego podatku i są dokonywane na o wiele większą skalę niż w przypadku wyłudzeń podatku należnego. Zasady dokumentacyjno-ewidencyjne rozliczenia podatku VAT nie zmieniły się od dwudziestu lat, więc powstały schematy, które ułatwiają oszustom wyłudzenia. Głównym z nich jest wystawianie „pustej faktury”, czyli sytuacji, w której podatnik wystawia fakturę VAT, która nie odzwierciedla stanu faktycznego.

Są różne formy wystawiania “pustych faktur”:

 • istniejący podmiot, który nie wykonał czynności, wystawia fakturę za kogoś innego,
 • wystawienie faktury za czynność, która w ogóle nie miała miejsca,
 • wystawianie faktur przez nieistniejący fizycznie podmiot, stworzony tylko po to, żeby wyłudzać VAT,
 • wystawianie faktur za określoną czynność, kiedy w rzeczywistości opodatkowana powinna być inna czynność.

Jaka jest kara za wyłudzenia podatku VAT?

Według zapisów kodeksu karnego skarbowego (KKS) kary za wyłudzenia podatku VAT zależą od kwoty wyłudzenia. Artykuł 76. § 1. KKS podaje, że kto przez podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy wprowadza w błąd właściwy organ narażając na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej, w szczególności podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym, zwrot nadpłaty lub jej zaliczenie na poczet zaległości podatkowej lub bieżących albo przyszłych zobowiązań podatkowych, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Nowy projekt nowelizacji kodeksu karnego przewiduje, że za przestępstwa podatkowe będzie możliwość orzeczenia kary więzienia nawet do 25 lat. Rząd proponuje, żeby za podrabianie, przerabianie oraz używanie pustych faktur groziły co do zasady kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeśli jednak wartość towarów i usług wykazanych na pustej fakturze przekroczy 1 mln zł, kara nie będzie mogła być niższa niż 3 lata więzienia. Jeżeli natomiast łączna wartość towarów i usług wykazanych w pustym dokumencie będzie większa niż 5 mln zł, będzie to przestępstwo obłożone karą 25 lat więzienia. Projekt zakłada również podniesienie kary grzywny z maksymalnych 720 do 3000 stawek dziennych.

Biorąc pod uwagę obecne kary, ale również te proponowane przez rząd, warto skorzystać z usług EY -  http://www.ey.com/PL/pl/Services/Tax/VAT--GST-and-Other-Sales-Taxes. Eksperci EY z Zespołu Podatków Pośrednich oferują kompleksowe doradztwo w zakresie podatku VAT. Pomagają klientom zidentyfikować i wykorzystać możliwości zrównoważonego planowania obciążeń z tytułu VAT i innych podatków pośrednich oraz prawidłowo rozliczać te podatki, zapewnić ich finansową efektywność, wyeliminować błędy, ograniczyć koszty i ryzyko.

Podobne artykuły