Artykuł Dodaj artykuł

Jak uzyskać obniżenie alimentów?

Alimenty na rzecz dziecka lub byłego współmałżonka orzeka sąd po zapoznaniu się z sytuacją majątkową obu stron. Zdarza się jednak, że sytuacja finansowa uległa zmianie i ktoś nie jest w stanie płacić zasądzonej kwoty. W takim przypadku możliwe jest uzyskanie obniżenia alimentów. Warto jednak wiedzieć jak można to zrobić, a pomoc prawnika będzie w niektórych przypadkach niezbędna.

Alimenty na rzecz dziecka lub byłego współmałżonka orzeka sąd po zapoznaniu się z sytuacją majątkową obu stron. Zdarza się jednak, że sytuacja finansowa uległa zmianie i ktoś nie jest w stanie płacić zasądzonej kwoty.

Jak uzyskać obniżenie alimentów?
W takim przypadku możliwe jest uzyskanie obniżenia alimentów. Warto jednak wiedzieć jak można to zrobić, a pomoc prawnika będzie w niektórych przypadkach niezbędna.

Kto jest zobowiązany do świadczenia alimentacyjnego?

Do płacenia alimentów zobowiązani są przede wszystkim rodzice na rzecz dzieci. Alimenty musi również płacić małżonek winny rozpadu pożycia małżeńskiego na rzecz niewinnego małżonka. Mowa oczywiście o sytuacji, gdy pogorszy się jego stopa życiowa, np. przez utratę pracy. Obowiązek alimentacyjny dotyczy również pozostałych krewnych w linii prostej lub rodzeństwa. Kolejność zobowiązania do świadczeń alimentacyjnych określa kodeks rodzinny i opiekuńczy. Obowiązek alimentacyjny obciąża osoby w takim stopniu, na jaki pozwalają ich możliwości zarobkowe i majątkowe. W określonych sytuacjach możliwa jest modyfikacja obowiązku alimentacyjnego. Można bowiem obniżyć wysokość świadczenia lub całkowicie uchylić obowiązek alimentacyjny.

Jak uzyskać obniżenie alimentów?

Pozew w celu obniżenia zasądzonych alimentów składa się do sądu rejonowego. Wysokość alimentów można obniżyć tylko z udziałem sądu, a warunkiem obniżenia jest wykazanie, że zaszła istotna zmiana majątku lub możliwości zarobkowych. Pozew może złożyć osoba zobowiązana do płacenia alimentów lub jej ustanowiony pełnomocnik. Polskie prawo nie przewiduje terminów na przedstawienie takiego pozwu. Można je więc złożyć w dowolnym czasie. Przyczyną musi być jednak istotna zmiana stosunków, jakie zaszły od momentu zasądzenia alimentów. Obniżenia alimentów można żądać wielokrotnie, czyli za każdym razem, gdy zaszły istotne zmiany majątkowe. Sąd dokona analizy wszelkich przedstawionych dowodów i podejmie decyzję, która będzie odpowiednia dla strony wnioskującej. Obniżenie alimentów Rybnik możliwe jest dzięki pomocy prawników, którzy mają doświadczenie w podobnych sprawach. Dzięki znajomości branży zaproponują rozwiązanie, które znacznie ułatwi cały proces.

Jak powinien wyglądać pozew?

Skuteczny pozew musi zawierać pewne niezbędne informacje. Należy zatem podać dane adresowe powoda i pozwanego. Określić należy także wartość przedmiotu sporu. To właśnie od tej wartości należy opłacić wpis sądowy w wysokości 5% (jednak nie mniej niż 30 zł). W uzasadnieniu pozwu należy wskazać aktualne możliwości zarobkowe i sytuację materialną. Należy podkreślić zmianę, jaka zaszła od momentu poprzedniego postanowienia sądu. W uzasadnieniu powinna się znaleźć informacja na temat sytuacji materialnej pozwanego, czyli np. dziecka uprawnionego do alimentów. Wykazując zarobki niezbędne będzie przedstawienie zaświadczenia o zarobkach. W przypadku wykazywania większych wydatków należy również je udokumentować. Jeśli pismo jest prawidłowe pod względem formalnym sąd przekaże go osobie pozwanej i wyznaczy termin rozprawy.

Podobne artykuły